Ochrana osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom stránok: 

·      http://www.ubytovanie-podhajska.net

·      http://www.ubytovani-velkymeder.sk/

·      http://www.ubytovani-dunajskastreda.sk

je Apartmany Termal, s.r.o, Ľanárska 5, Dunajská Streda, IČO: 51 801 914, Tel: +421 918 801 263

 

Účelom spracúvania osobných údajov je:

-       Sprostredkovanie rezervovania ubytovania pre návštevníkov stránky, poskytnutím údajov zmluvnému poskytovateľovi ubytovania. 

-       Uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je poskytovanie ubytovacích služieb.

-       Spracúvanie osobných údajov v rámci evidovania platieb a účtovníctva.

-       Poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu. 

Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú:

-       Plnenie našich zákonných povinností. To predovšetkým vo vzťahu a vedeniu účtovníctva a agendy súvisiacej evidenciou ubytovaných osôb.  

-       Plnenie zmluvy, alebo predzmluvných povinností. V prípadoch keď ste sa rozhodli využiť naše služby a rezervovať si ubytovanie.

-       Oprávnený záujem, ktorým sledujeme náš zámer informovať vás ako nášho klienta a službách o ktoré by ste mohli mať záujem.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:

-       Zmluvný poskytovatelia ubytovania (fyzické, alebo právnické osoby)

-       Poskytovatelia IT služieb

-       Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

-       Iné orgány verejnej správy, ktorým to vyplýva zo zákona

Doba uschovávania osobných údajov.

-       V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok

-       V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

-       V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

 

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov:

-       Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

-       Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. 

-       Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

-       Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

-       Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky. 

-       Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

-       Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Podrobnejšie informácie vám poskytneme telefonicky +421 918 801 263, prípadne na e-mailovej adrese: info@ubytovani-dunajskastreda.sk